Linux Nginx - jak přesměrovat port 80 na 443 (http na https)

RE: Linux Nginx - jak přesměrovat port 80 na 443 …

Autor Oxytocin
Publikováno 30.03.2021
Kategorie linux
Stav Zkontrolováno
Ahoj,

takové přesměrování by jsi pro webserver nginx mohl udělat takto:


server {
listen 80;
server_name app.helpdesk.up4.cz www.app.helpdesk.up4.cz;
return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
listen 88;
root /var/www/is/www;
index index.php index.html;
server_name app.helpdesk.up4.cz www.app.helpdesk.up4.cz;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
client_max_body_size 999M;
}

location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
}

location ~ /\.ht {
deny all;
}

listen 444 ssl;
listen 443 ssl; # managed by Certbot
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.app.helpdesk.up4.cz/fullchain.pem; # managed by Certbot
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.app.helpdesk.up4.cz/privkey.pem; # managed by Certbot
include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
}


1

Show english version

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.